سرگی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه افشا کرد که جان برینن، رییس سی آی ای در اخیر هفته وارد شهر کیف گردیده است. یکی از مشاوران وی، (لاوروف، م.)، به روزنامه وزگلیاد تذکر داده است که برینن برای نظارت بر عملیات « ضد تروریستی » مقامات اوکراینی نی، بل برای بدست آوردن معلومات در مورد در حدود بیست تن سربازان مزدور از گرئیستون لمتد و نجات آنها، که در مورد شان هیچ اطلاعی در دست نیست، آمده است.

دولت کودتایی کیف و متحدان غربی آن از مخالفان سیاسی دموکراتیک، بنام « تروریست » یاد کرده اند.

صد ها تن سرباز مزدور گرئیستون لمتد (شاخه اکادمی، سابق بلک واتر) کم از اکم از 4 ماه مارچ [1] به این سو، در کشور حضور دارند. آنها به داخل نیروهای ویژه داخلی اوکراین نفوذ داده شده اند.

پس از یکبار تکذیب، قصر سفید اعتراف کرد که آقای برینن در اخیر هفته وارد کیف شده است.

« منبع : رییس سی آی ای جهت جستجوی ماموران گم شده بلک واتر به کیف وارد شده است »، وزگلیاد، 15 اپریل 2014
http://vz.ru/news/2014/4/15/682084.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« سربازان مزدور ایالات متحده در جنوب اوکراین پیاده شدند »، شبکه ولتر، 4 مارچ 2014.
http://www.voltairenet.org/article182485.html