بتاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۱۶ مجلس نماینده گان با اکثریت آرا، بدون یک رای، یک قطعنامه را که توسط جف فارتن بیری جمهوری خواه و ۲۱۲ همتا وی ارایه شده بود و جنایات امارت اسلامی (« داعش ») را بر ضد گروه های اقلیت، به عنوان « نسل کشی » جنوساید (75.Res .Con. H) تعریف میکرد، تصویب کرد. این مجلس موضع پارلمان اروپایی را تعقیب میکند [1].

این قطعنامه در پی یک گزارش شوالیه های کولمب، سازمان عمده خیریه کاتولیک در ایالات متحده تصویب گردید [2]. با اشاره به موقعیت پاپ فرانسوا، اعضای مجلس امیدوارند تا جان کری وزیر خارجه را وادار به آن سازند که اداره اوباما موضع ایشان را برگزیند.

متن قطعنامه، دولت های محلی عراق، اردن و لبنان را مکلف میسازد تا از افرادی که از شکنجه های دولت اسلامی فرار میکنند، حمایت کنند. اما هیچ حرفی در مورد نقش ترکیه، دولت مرکزی عراق و سوریه در آن تذکر نه رفته است.
این متن به منظور حمایت از عیسوی مذهبان تهیه شده بود، اما پسانتر در مورد یزیدی ها (دین کردهای میترایی)، مندائیان (پیروان ژان لو باپتیست مقدس) و اهل حق (« ککایی ») و گروه های قومی ترکمن ها و کرد ها گسترش یافت. متن مذکور شیعه ها – یعنی هدف اصلی داعش – و همچنان دروزها و علویان را (که اکثرا شیعه پنداشته میشوند) نادیده میگیرد.

اداره اوباما به دلیل عواقب حقوقی آن، نسبت به کار برد افاده « جنوساید یا نسل کشی » بی میل است، و تنها تمام افراد را که در این جنایت شریک اند، در هر جایی جهان که باشند، قابل تعقیب میداند. حالا، در اصل داعش همزمان با ایجاد سازمانهای شیعه، زیر نام « امارت اسلامی عراق » و زیر نظارت جان نگروپانته و جنرال داوید پترئوس، به منظور دور ساختن عراقی ها از جنبش مقاومت ضد اشغال عراق توسط ایالات متحده و توجیه خشم آنها به سمت یک اختلاف فرقه یی شیعه / سونی (آماده کردن « طغیان »)، ایجاد شده بود. با در نظر داشت شمار کارکنان عالی رتبه ایالات متحده که در میان سالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۸ و پس از آن، در این ستراتیژی شرکت ورزیده بودند، بکار برد واژه نسل کشی « جنوساید » میتواند بر ضد واشنگتن مورد استفاده قرار گیرد.

روسای جمهور ایالات متحده نسل کشی مسیحیان توسط سلطان عبدالحمید دوم و پس از وی توسط ترکهای جوان (نسل کشی ارمنی ها و یونانی های پانتیک ( لهجه یونانی مدرن که در منطقه بنام پانت اوکسین حرف زده میشود، تکیه بر ویکی پدیا، م. ) ) را به هدف جلوگیری از نارضایتی ترکیه امروز، که بطور آشکار دولت اسلامی را حمایت میکند، را به رسمیت نه میشناسند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

titre documents joints

[1« قطعنامه پارلمان اروپا در مورد داعش »، شبکه ولتر، 4 فبروری 2016.03.28
http://www.voltairenet.org/article190167.html

[2« نسل کشی بر ضد مسیحیان در خاور میانه. در دفاع از مسیحیان گزارش به جان کری وزیر خارجه توسط شوالیه های کولمبوس ارایه گردیده است »، 9 مارچ 2016
Genocide against Christians in the Middle East. A report submitted to Secretary of State John Kerry, by the Knights of Columbus and In Defense of Christians”, March 9, 2016 (12 Mo).